Információk

A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel), alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori szinten nem előfeltétel)
 • A pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • Az oktatás nyelvéből/nyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)
 • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát
 • Vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
 • Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat
 • Szaktanári ajánlás (szakvezető / tanszékvezető / intézetvezető ajánlása)
 • Intézményi jóváhagyás (a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység jóváhagyása)
 • Tanulmányi Osztály által kiadott Törzslap a hallgató tanulmányainak féléves adatairól, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex
 • A kitöltött és aláírt motivációs levél és tanulmányi terv / munkaterv
 • A tanulmányok nyelvének/nyelveinek megfelelő ismeretét igazoló dokumentum: legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy más, hitelt érdemlő igazolás a legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvtudás(ok) meglétéről (amennyiben a fogadó egyetem ettől eltérő nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó!)
 • OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj esetén igazolás; tudományos munka vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás (szakmailag elismert kiadványban publikációs tevékenység, tudományos cikk) elérhetősége (linkje), vagy nemzetközi szakmai konferencián előadás megtartására vonatkozó oklevél vagy igazolás, nemzetközi szintű versenyen elért helyezésről vagy különdíjról igazolás;
 • A jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása
 • Egyéb közéleti tevékenység igazolása (pl. külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, HÖK, ESN, egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben betöltött tagság stb.)
 • Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság esetén hivatalos igazolás (minta feltöltés alatt) 
 • Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója, vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolása